DAIKANYAMA T-SITE(代官山 T-SITE)/클라인다이댐아키텍트(Klein Dytham architect)

DAIKANYAMA T-SITE(代官山 T-SITE)/클라인다이댐아키텍트(Klein Dytham architect)

설계: 클라인다이댐아키텍트(Klein Dytham architecture)  시공: 카지마건설(鹿島建設)  대지면적: 1,387.28㎡(1호관)1,288.54㎡(2호관)1,530.30㎡(3호관) 건축면적:  770.78㎡(1호관)  751.11㎡(2호관)   755.78㎡(3호관) 연면적: 2,322.26㎡(1호관)1,379.54㎡(2호관)1,905.67㎡(3호관) 규모 : 지하1층, 지상3층  구조:  S structure 공사기간: 2011년1월 ~ 2011년11월...